ی ݘ  ی ی   ی ی ی Ԑ ی       ی   یی ی                                                            ی ی ی ݘ  یی.                                          Ԙ   ی ی ݘ栠

   

 

ی ی ی

ی ݘ ی ی ی یی

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

͝ ی یی یݝ ی 䝡 ی یߝ ʝ یߝ ی ی یߝ ѐ ی 坡 ǐی ی ی. یڝ ی ی ی یی ʝ. ǐ ی ی ی ϡ ی ʝ ی یڝ . ی یڝ ی ی ی ύ ی ی ی ʝ ԝ ϡ Ν ی. ی ی ʝ ύ یȝ ʝ. ی ϡ ی یʝ ی Ϻ ی ᝡ ӝ ی ی ی.
ی՝
ʝ ی :
ی ڝ
ǐ ی ی ی ϡ یߝ ݝ ʝ ʝ ی ʝ (ݝ) ی یʝ.
ʝ ʝ ی ʝ
ی ǐی
یʝ ی 䐝 ی ی ی .
ʝ یی ǐی ی یی
ݝ
ی
ی؝ ی ی ی
!
ǐ ی یԝ ʝ ی ӝ یϺ ی ʝ 㝡 یی ی ǎ ی ی . ǐ ی ӝ یϡ ی یʝ ی. юӝ ӝ Ȑیی ӝ ʝ ی. ی یی ی ی یی (͝ Νی ֝ ӝ) ʝ ی.
ی؝!
یی ی ی ی ی ی ی ی ڝ .
1) ǐ ی ی ʝ ߝ ی ی یԝ ی 坡 ی یی ی . ʝ ی یߝ ی ی ѐ ی ȝ . юӝ ӝ Ȑیی ӝ ʝ ی.
2) ی ʝ ӝ ی ύ ϡ ی. ی ی ی. ی یی (͝ Νی ֝ ӝ) ی یی ی ʝ ی.

****

" ی ی ی" ѐ www.daneshema.com

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               
  ی   ݘ  Ӂ   ی  .      

 

 

 

         ݘ

 

 

 

ی-ی -یی-ی-ی -یی-ی-ی -یی-ی-ی -یی-ی-ی -یی-ی-ی -یی-ی-ی -یی

 

Ґ ی  

 

 

 

 

 

 

ی ݘ-ی ی ی یی

wwww.fekreno.org

 ی-ی -یی